Ravimi- ja tervishoiuõigus

Kui Teie ettevõte tegutseb meditsiinisektoris, siis olete kursis, milliste õiguskeskkonna muudatustega peavad turuosalised pidevalt kaasas käima ning kui detailselt on sektoris tegutsemine õiguslikult reguleeritud. Oma ettevõtte konkurentsivõime tagamiseks ei ole vajalik mitte üksnes toodete ja teenuste kõrgeim kvaliteet ja suhted koostööpartneritega, vaid ka õigusaktide nõuete täpne tundmine ja järgimine.

Te vajate enda kõrvale meditsiiniõiguses kogenud, asjatundlikku ja ärilise mõtlemisega õigusnõustajat, kes mõistaks lisaks õigusaktidele hästi ka Teie ettevõtte ja selle tegevusvaldkonna spetsiifikat.

Sõltumata Teie ettevõtte suurusest ja täpsest spetsialiseerumisvaldkonnast, hindame Teie sektoripõhist olukorda ning töötame välja Teie vajadustest lähtuva lahenduse.

Meil on märkimisväärne kogemus meditsiinisektori klientide nõustamisel ja sellest tulenevalt ka lai kontaktide võrgustik. Varasemalt oleme nõustanud suurimaid rahvusvahelisi ravimikontserne ja kümneid ravimiettevõtteid Eestis, meditsiiniseadmete müüjaid, tervishoiuteenuse osutajaid, kliiniliste uuringute korraldajaid ning meditsiinisektori katusorganisatsioone.


 • Ravimi- või tervishoiuettevõtte õigusaudit
 • Lepingud ja koostöö riigiga
 • Tegevuslubadega seonduvad küsimused
 • Apteekide tegutsemise õiguslik regulatsioon
 • Arsti ja tervishoiuteenuse osutaja vastutus
 • Patsiendi õigused, teavitatud nõusolek
 • Tervishoiuteenuse osutamise leping
 • Kliiniliste uuringute õiguslik regulatsioon
 • Patsiendi terviseandmete kaitse
 • E-tervis ja e-teenused
 • Toodete ja teenuste hinnakujundus
 • Meditsiinitöötajate töösuhted ja kollektiivlepingud
 • Intellektuaalomandi küsimused (ravimipatendid)
 • Konkurentsiõiguse küsimused meditsiinisektoris
 • Ravimireklaam ja sponsorlus
 • Koolitused
 • Suhted ja menetlused seoses ametkondadega (Ravimiamet, Terviseamet, Konkurentsiamet, Andmekaitse Inspektsioon, Euroopa Komisjon jt)
 • Vaidluste lahendamine (sh esindamine tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlustes)
Prindi